หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาของประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นการขยายการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมและการมีรายได้เพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งเป็นเพียงการเติบโตเชิงปริมาณไม่ใช่การเติบโตแบบยั่งยืน จึงมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนที่ช่วยในการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำพาประเทศไทย ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ มีความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีคุณภาพและยั่งยืน การสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยพื้นฐานดังนี้ ครอบครัวอบอุ่น มีสุขภาวะที่ดี ชุมชนเข็มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในสังคมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น