รูปแบบการประเมินจุดเด่นและข้อจํากัด

 1. รูปแบบของไทเลอร์
  จุดเด่น
  1. เหมาะกับการประเมินโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน
  2. เน้นไปที่การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
  3. ในส่วนของการประเมินโครงการจะถูกดําเนินไปพร้อม ๆ กับการสอนหรือการทํากิจกรรมอื่น ๆ
  4. สามารถนําผลมาปรับปรุงแก้ไขได้เสมอ
  ข้อจํากัด
  1. ในบางกรณีมักให้ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค์มากจนเกินไป
  2. ไม่มีการประเมินผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
  3. ระหว่างการดําเนินโครงการไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งผลให้ไม่มีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจที่ดี
 1. รูปแบบซิปป์
  จุดเด่น
  1. เหมาะกับการประเมินโครงการแบบต่อเนื่อง เช่นโครงการก่อสร้าง
  2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งผลให้ได้สารสนเทศที่เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยตัดสินใจ
  3. จุดเน้นค่อนข้างคลอบคลุมทุกรายการ
  ข้อจํากัด
  1. ใช้งบประมาณมาก ที่งด้านบุคลากร การเงิน ระยะเวลา
  2. หากรวบรวมข้อมูลมาไม่ดีพอ อาจส่งผลทําให้ได้สารสนเทศที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 1. รูปแบบของเคิร์กแพททริก
  จุดเด่น

  1. เหมาะกับการประเมินโครงการระยะสั้น เช่น โครงการฝึกอบรม
  2. เป็นการประเมินที่คลอบคลุมหลายด้าน
  3. ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การดําเนินโครงการหลายด้าน
  4. มีการคาดการณ์เงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
  ข้อจํากัด
  1. ไม่มีการรวบรวมข้อมูล ทําให้ไม่สามารถมีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่ตรงกับบริบทของโครงการ
  2. มีการควบคุมตัวแปรหลาย ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลด้านลบในระหว่างการดําเนินโครงการ
  3. ไม่มีการคํานึกถึงผลกระทบกับสังคมภายหลังการดําเนินโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *