ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

“ยุทธศาสตร์ชาติ” เกิดขึ้นในยุครัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และได้นำไปบรรจุ ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 และจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 65 นี้เอง ทำให้ต้องออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560” ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากข้อมูลข้าต้นเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ

การนำประเทศไทย ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2558– 2563 ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น