ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

เหตุผลที่เป็นแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

เนื่องจากประเทศไทยการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้งบประมาณแบบแยกส่วน การกำหนดอนาคตของชาติกระทำโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนที่ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขึ้นมา

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

อนาคตประเทศไทย ปี 2579

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น ระบบบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น