ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

เกิดจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ

สถานะด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบน และคาดว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น

สถานะด้านสังคม กำลังแรงงานลดลง คนไทยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สัดส่วนคนจนเหลือ
ร้อยละ 10.5 ในปี 2557 แต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้ลดลง

สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เพิ่มทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข

สถานะด้านความมั่นคง ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น ไทยมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงในด้านไซเบอร์ ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่หลากหลายรูปแบบ

สถานะด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก เผชิญปัญหาขาดกำลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ได้ขยายวงกว้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น