การบริหารโครงการมีความสําคัญอย่างไร

การบริหารโครงการมีความสําคัญอย่างไร

การบริหารโครงการ คือกระบวนการในการบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้การดําเนินโครการบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้เงื่อนไข ด้านเวลา งบประมาณ และคุณภาพการบริหารโครงการมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทาง หรือกระบวนการในการมุ่งสู่ความสําเร็จ
เกิดเป็นรูปธรรม ตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการ ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงความสําคัญของการบริหารโครงการเป็นรายข้อ ดังนี้
  1. ด้านการวางแผนโครงการ หากเรามีการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานตามแผน ก่อให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอน
  2. ด้านองค์การ เนื่องจากการบริหารโครงการช่วยทําให้โครงการต่าง ๆ ขององค์การดําเนินการเป็นไป ตามที่กําหนดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้น
  3. ด้านบุคคล การบริหารโครงการนั้นช่วยเพิ่มทักษะทางการบริหารรวมไปถึงภาวะผู้นํา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะทํางาน รวมไปถึงทีมงาน
  4. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารโครงการช่วยทําให้เกิดการติดต่อประสานงานกันระหว่างผู้บริหาร โครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยทําให้ผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ มีคุณภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึง ได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามไปด้วย
    สรุปแล้วการบริหารโครงการมีความสําคัญต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นการดําเนิน โครงการต่าง ๆ ย่อมต้องการ กระบวนการในการบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *